Şirket Değerleme

Şirket Değerleme

Bugünkü Pazar Koşullarında Şirketinizin Gerçek Değerini
Biliyor musunuz?

Şirket değerinin sağlıklı olarak belirlenmesi şirket satış sürecinin en önemli konularındandır. Şirket sahipleri doğal olarak şirketlerini en iyi fiyata satmak isterler. Ancak, şirket sahipleri aynı zamanda şirketlerinin değerini de gerçekçi bir şekilde belirlemek zorundadırlar. Zira şirket değerinin olması gerekenden daha yüksek belirlenmesi satış sürecinin başarıyla neticelenmesini olumsuz etkilerken, şirket değerinin olması gerekenden daha düşük belirlenmesi ise şirket sahipleri için ciddi bir maddi kayba neden olacaktır.

Şirketin satış fiyatı, alıcı ile satıcının en farklı düşünebilecekleri konu olduğu için uzlaşma sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir. Zira şirket sahibi şirketi için en iyi fiyatı elde etmeye çalışırken, alıcı da şirketi mümkün olduğunca düşük bir fiyata satın almaya çalışacaktır. Diğer yandan, şirket satışının neticelenebilmesi için alıcı ile satıcının belirli bir fiyat üzerinde uzlaşması ve bu fiyatın belirlenme şeklinin de her iki tarafça net olarak anlaşılması gerekir.

Şirket değerinin belirlenmesi oldukça karmaşık bir işlem olup birçok parametre ve varsayımı içerir. Bunlar arasında şirketin faaliyet gösterdiği sektör, karlılığı, cirosu, geçmiş finansal performansı, teknolojik alt yapısı, şerefiyesi, geçmiş performansı, tanınırlığı ve marka değeri gibi çok sayıda unsur sayılabilir.

Değerleme amaçlarının ve şirketlerin özelliklerinin birbirinden farklı olması, değerleme sürecini daha da zorlaştırır. Bu amaçla birçok yöntem geliştirilmiştir. Ancak, bu yöntemleri kullanarak elde edilen değerler arasında farklılıklar olabileceği gibi, elde edilen sonuçlar şirket sahibinin istediği fiyattan da farklı olabilir. Bu sebeple kesin bir yöntem önermek zordur. Değerleme açısından sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için mümkün olduğunca çok yöntem kullanılmalıdır.

Girişimcilik Merkezi, şirketinizin gerçek değerini belirleme konusunda çeşitli değerleme yöntemlerinin yanında benzer özelliklerdeki şirketlerin satış fiyatlarını da dikkate alarak, şirketinizin değerini en sağlıklı şekilde belirleyecektir.

Şirket Değerleme Yöntemleri

Şirket değerleme yöntemleri, firmanın değerinin belirlenmesine yardımcı olmakla beraber, firmanın asıl değerinin mevcut piyasa şartları çerçevesinde alıcılarca belirleneceğini unutmamak gerekir.

I. İndirgenmiş Nakit Akışları Yöntemiyle Yapılan Şirket Değerlemesi

Bu yöntem, en çok kullanılan firma değerleme yöntemi olup şirket varlıklarının gelir yaratma kapasitesini esas alır. Bu yöntemde şirket değeri, nakit akışlarının tutarına, projeksiyon döneminin uzunluğuna ve indirgeme oranına bağlı olarak değişecektir.

Bu yöntemde geçmiş yıllardaki nakit akışı verileri esas alınarak firmanın gelecek 3-5 yıl içindeki nakit akışları hesaplanır. Buna ilave olarak  firmanın projeksiyon dönemi sonrasındaki nakit akışlarının hesaplanması gerekir. Ancak, projeksiyon dönemi uzadıkça, artan belirsizlikler nedeniyle nakit akışı tahminlerinin sağlıklı olarak yapılması önemli ölçüde zorlaşacaktır.

Şirket değerlemesi yaparken indirgeme oranının belirlenmesi dikkatle ele alınması gereken son derece önemli bir konudur. Bu konuda yapılacak bir hata değerlemelerde ciddi sapmalara neden olabilir. İndirgeme oranı paranın zaman değeri ve risk primini yanında enflasyon etkisini de içermelidir.

II. Bilanço Esasına Göre Yapılan Şirket Değerlemesi

Bilanço esasına göre yapılan değerlemede, şirket bilançosunda yer alan varlıkların değeri esas alınır. Bu yaklaşım, firmanın gelecek yıllara ait nakit akışlarını hesaba katmadığı için değerleme sonuçları firmanın gerçek değerini tam olarak yansıtmayabilir. Bilanço esasına dayanan değerleme yöntemleri arasında aşağıdakiler sayılabilir.

Defter Değeri

Defter değeri, şirket bilançosunda yer alan varlıkların muhasebe kayıtlarına göre belirlenmiş net değerini esas alır. Bir diğer ifadeyle, firmanın muhasebe kayıtlarında görünen alacaklarından borçlarının çıkarılması sonucu elde edilen değerdir. Defter değeri, kullanılan muhasebe yöntemine göre farklılık gösterebilir.

Bu yöntemin güvenilirliği, firma kayıtlarında görünen varlıkların değerlerinin doğru olarak işlenip işlenmediğine göre değişecektir. Ayrıca, defter geğeri ile piyasa değeri, enflasyon ve demode olma gibi nedenlerden dolayı farklılık gösterebilmektedir. Zira enflasyon firma varlıklarının cari değerini artırırken, teknolojik eskime değer kaybına neden olacaktır. Benzer şekilde, firma gayrimenkulleri zaman içinde değer kazanarak kayıtlı değerlerinin çok üstünde bir değere çıkabilir.

Net Aktif Değer

Net aktif değer, firma varlıklarının piyasa değerinden firma borçlarının piyasa değerinin çıkarılması sonucu elde edilen değerdir. Bir diğer ifadeyle, şirketin aktiflerinin piyasa değeri ile borçlarının piyasa değeri arasındaki farkı gösterir. Buna öz varlık değeri de denir. Bu yöntem, perakendeciler ve imalatçılar gibi daha ziyade maddi varlık değeri yüksek olan firmalar için uygundur. Ayrıca, bu yöntem zarar etmekte olan, faaliyetlerini yavaşlatmış ya da durdurmuş olan firmaların değerlemesinde de kullanılabilir. Buna karşılık bu yöntem, hizmet ve teknoloji firmaları gibi maddi varlık değeri yüksek olmayan firmalar için uygun değildir. Zira bu firmaların değerlerini sadece bilançolarına bakarak belirlemek çok anlamlı değildir. Bu yöntemin bir diğer şekli, firmanın elle tutulmaz varlıklarını da hesaba kattığı için, özellikle elle tutulmaz varlıklarının değeri yüksek olan firmaların değerlemesinde daha sağlıklı sonuçlar verir.

Tasfiye Değeri

Tasfiye değeri, şirketin faaliyetlerine son verdikten sonra mevcut varlıklarının bir bir satılarak elde edilen gelirden tüm yükümlülüklerinin düşülmesi sonucu elde edilen nakit değerdir. Tasfiye değeri genelde firmanın piyasa değerinin çok altında olacaktır. İkincil bir piyasanın mevcudiyeti, tasfiye edilen firma varlıklarının değerinin tespitini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Eğer böyle bir piyasa mevcut değilse, değer tespiti daha zor olacaktır. Tasfiye değeri firmanın piyasa değerinin alt sınırını oluşturacaktır.

Tasfiye değeri, tasfiyenin niteliğine göre farklılık gösterebilir. İradi tasfiye durumunda firma, her aktif varlığı için en iyi fiyatı elde edebilmek amacıyla varlıklarını makul bir süre içinde satmaya çalışacaktır. Diğer yandan, mecburi tasfiye durumunda firmanın aktif varlıkları mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ve çoğunlukla bir seferlik açık artırmayla satılacağı için elde edilecek değer genelde daha düşük olacaktır.

III. Emsal Değer Dikkate Alınarak Yapılan Şirket Değerlemesi

Emsal değer, aynı sektörde benzer faaliyetlerde bulunan ve firma yapıları birbirine benzeyen şirketlerin satış fiyatları kıyaslanarak bulunan değerdir. Doğal olarak bu yöntemin uygulanabilmesi için piyasada daha önceden alım satımı yapılmış olan benzer şirketlerin olması gerekir. Bu yöntem, birbirine benzeyen şirketlerin fiyatlarının da benzer olacağı varsayımına dayanır. Ancak, hiçbir şirket birbirinin aynısı olmayacağı için bu yöntem her zaman sağlıklı neticeler vermeyebilir. Yine de bu yöntem şirket için bir değer aralığı belirlemek açısından yararlıdır.

Yukarıda belirtilen şirket değerleme yöntemlerine ilaveten, firmanın hisse senedi değerini esas alan değerleme yöntemleri de mevcuttur. Bunlar arasında Temettü Verimi, Fiyat-Kazanç Oranı, Piyasa Değeri-Defter Değeri Oranı, Piyasa Kapitalizasyon Değeri, Fiyat-Nakit Akım Oranı yöntemleri sayılabilir.

Şirket Değerleme Hizmetlerimizin Çerçevesi

Girişimcilik Merkezi, şirket değerleme hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda şirketinizin değerini gerçekçi bir şekilde belirleyerek şirket satışı ve ortaklık konusunda en sağlıklı kararı vermenize yardımcı olacaktır. Ayrıca sadece şirketinizin gerçek değerini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda şirketinizin yerli ve yabancı yatırımcılara satış şansını da gerçekçi bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Şirket değerleme hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda ilk aşamada şirketiniz hakkında detaylı bilgi almak amacıyla size Şirket Bilgi Formu iletilecektir. Bu aşamada şirketinizin kısa bir geçmişi, finansal durumu, pazar payı, varlıkları, güçlü ve zayıf tarafları ve gelecekteki beklentileri gibi pek çok konuda bilgi alınacaktır.

Şirket verileriniz incelenip değerlendirildikten sonra aşağıda içeriği belirtilen Şirket Değerlemesi ve Satış Analiz Raporu sunulacaktır.

  • Şirket değerinizin gerçekçi olarak belirlenmesi
  • Şirketinizin yurt içi ve yurt dışındaki satış şansının uluslararası iş ortaklarımızla değerlendirilip açıkça ortaya konulması
  • Şirketinizin yatırımcılar açısından olumlu ve olumsuz taraflarının belirlenmesi
  • Potansiyel yerli ve yabancı yatırımcıların kimler olabileceği (finansal yatırımcılar ya da stratejik yatırımcılar)
  • Şirket satış sürecinde karşılaşabileceğiniz olası sorunların neler olabileceği
  • Şirket satışına ilişkin özel sorularınızın cevaplandırılması

Şirket Değerleme İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Şirket değerini belirleyen en önemli unsurlar nelerdir?

sirket-degerleme2

Şirketin karlılığı ve riski en önemli unsurlardır. Bu çerçevede şirket karlılığı ne kadar yüksek ve riski ne kadar düşükse şirket değeri o kadar yüksek olacaktır. Ayrıca, şirketin gelecekte kaç yıl süresince gelir elde edebileceği şirket değerini etkileyen bir diğer önemli unsurdur. Şirketin gelir üretme süresi uzadıkça şirket değeri de doğal olarak yükselecektir. Şirketin büyüme oranı da şirket değerini etkileyen önemli unsurlardandır.

Şirket değerlemesini hangi yönteme göre yapıyorsunuz?

Şirket değerleme yöntemleri arasında dünyada en yaygın kabul gören indirgenmiş nakit akışları yöntemi uygulanmaktadır. Ancak, diğer değerleme yöntemleri de gerektiğinde kullanılmaktadır.

Şirket varlıklarım dışında şirketimizin müşterileri de dikkate alınacak mı?

Evet. Müşteriler şirketlerin gelir üretme kapasitesini yakından etkileyen en önemli unsurlar arasında yer aldığından şirket değerlemesinde dikkate alınmaktadır.

Şirket değerlemesini ne kadar sürede yapıyorsunuz?

Şirket değerlemesi şirket boyutuna bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak bir hafta içerisinde tamamlanmaktadır.

Şirket değerleme konusunda tecrübeniz nedir?

Bugüne kadar pek çok farklı sektör ve iş alanından yüzlerce şirket değerlemesi yapılmıştır. Değerlemelerimizin gerçekliği uluslararası saygın danışmanlık kuruluşlarınca da takdirle karşılanmıştır.

Şirket değerlemesini kimler yapıyor?

Şirket değerlemesini ABD eğitimli ve deneyimli yatırım uzmanları yapmaktadır.

sirket-degerleme3
Şirket değerlemelerinizin diğer değerleme kuruluşlarından farklılıkları nelerdir?

Şirket değeri sadece çeşitli teorik yaklaşımlarla hesaplanamaz. Şirket değerlemelerinde yatırımcıların yaklaşımlarını yakından bilmek son derece önemlidir. Yatırımcıların dikkate alacağı tüm konular hakkında geniş bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz için yaptığımız şirket değerlemeleri gerçeğe son derece yakın olmaktadır.

Şirket değerimiz tüm değerleme kuruluşlarınca aynı mı bulunur?

Şirket değerlemesinde sübjektif değerlemeler yapıldığı için şirketiniz için farklı değerleme kuruluşları farklı değerler bulabilir. Bu sebeple değerleme yapacak kuruluşlar bu konuda ne kadar deneyimli ise şirket değerini o kadar gerçeğe yakın belirleyebilirler.

Şirket bilgilerim gizli tutulacak mı?

Şirketinizle ilgili bilgilerin gizliliğini sağlamak en önemli önceliklerimizdendir. Kuruluşumuz, şirket değerleme hizmetleri çerçevesinde müşteriden elde ettiği tüm ticari bilgi ve belgeleri gizli tutmayı ve müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü kişilerle hiçbir şekilde kısmen dahi olsa paylaşmamayı açıkça taahhüt eder.

Şirket değerleme ücretiniz nedir?

Şirket değerleme ücretleri şirketin boyutuna göre değişmektedir.

receptionists_basvuru

Daha Fazla Bilgi İçin

Şirket değerleme hizmetlerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki telefondan kuruluşumuzla temasa geçiniz.

Tel: (0216) 363 1511